ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ตุรกีดำเนินมาด้วยความราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ เป็นการเฉพาะระหว่างกัน โดยทั้งไทยและตุรกีต่างมีความใกล้ชิดกับฝ่ายตะวันตก ในทางการเมืองระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองฝ่ายมีบทบาทสนับสนุนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากกว่าขัดแย้งต่อกัน

      ในด้านพหุภาคี  ตุรกีมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่มประเทศอิสลาม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม จึงให้การสนับสนุนกลุ่มอาเซียนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic Conference – OIC)  ซึ่งไทยเป็นผู้สังเกตการณ์ กอปรกับเลขาธิการ OIC คนปัจจุบันเป็นชาวตุรกี (Prof. Ekmelleddin Ishanoglu) ตุรกีจึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้องค์การฯ ให้การสนับสนุนไทยในเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 เลขาธิการ OIC ได้กล่าวแสดงความชื่นชมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างสรรค์โดยวิธีการเจรจาของรัฐบาลไทย และชื่นชมต่อการที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอโทษต่อชาวไทยมุสลิม และ OIC พร้อมจะสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลไทยเพื่อให้บรรลุผล ล่าสุด เลขาธิการ OIC ได้เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2550 ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โดยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 30 เมษายน 2550

นอกจากนี้ ไทยและตุรกีได้มีการแลกเปลี่ยนการสนับสนุนการสมัครเข้าดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เสมอมา โดยล่าสุด ตุรกีได้ขอเสียงสนับสนุนของไทยสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2552-25532 Sss แข่งขันกับประเทศออสเตรียและไอซ์แลนด์ โดยตุรกีได้ให้การสนับสนุนไทยในการสมัครสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) ในการเลือกตั้ง ปี 2547

su (2)

นับตั้งแต่ปี 2542 สายการบินตุรกี (Turkish Airlines) มีบริการเที่ยวบินตรงในเส้นทางกรุงเทพฯ อิสตันบูล ปัจจุบัน สายการบินตรงดังกล่าวทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน และต่อไปยังสิงคโปร์หรือฮ่องกง ทำให้บริการการบินจากตุรกีมาไทยขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ดังจะพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจากตุรกีที่เดินทางมาไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จะมีเพียงช่วงปี 2537 และปี 2544 ที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวตุรกีมาไทยลดลง แต่จากปี 2549 – 2550 นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง รวมทั้ง ตุรกีมาไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก สถิติยอดรวมนักท่องเที่ยวจากตุรกีที่เดินทางมาไทยในปี 2548 จำนวน 19,193 คนและมีชาวไทยไปท่องเที่ยวในตุรกีจำนวน 4,982 คน