ชื่อทัวร์ : สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน 
รหัส : 001GZ-27JUL 
ประเทศ : สวิตเซอแลนด์
สายการบิน : QR
ระยะเวลา : กันยายน-ธันวาคม 2559
ราคา : 64,555 บาท
รายละเอียด : 

สวิตเซอร์แลนด์7วัน4คืน

โดย QATAR AIRWAYS

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เด็กอายุ 06-11 ปี เด็กอายุ 02-05 ปี พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน (ห้องคู่)

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน ไม่มีเตียง

12 – 17 ก.ย. 64,555 64,555 64,555 64,555 12,000
3 – 9 / 10 – 16 / 17 – 23 / 24 – 30  ต.ค. 64,555 64,555 64,555 64,555 12,000
5 – 11 / 12 – 18 / 17 – 23 / 22 – 28 พ.ย. 64,555 64,555 64,555 64,555 12,000
1 – 7 / 8 – 14 / 22 – 28 ธ.ค. 64,555 64,555 64,555 64,555 12,000

วันแรก กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

17.00 น. U คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ QATAR AIRWAY สายการบินระดับ 5 ดาว โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. Q ออกเดินทางสู่ มิลาน QR 835 (20.40 – 23.05 น.) / QR 123 (01.00 – 06.20 น.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สอง มิลาน – ทะเลสาบลูกาโน่ – FOX TOWN OUTLET – ทาชส์

06.20 น. v เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่า – มิลาน หรือ มิลาโน่ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเนทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี ลูกาโน่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่น จนส่งผลให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ให้ท่านได้ได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็นอย่างดี ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของ ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังจากรับทานอาหารกลางวันเรียบร้อยนำให้ ท่านได้ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทที่ถุกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ FOX TOWN OUTLET พบกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ มากว่า 250 ร้านค้า ได้เวลานัดหมายนำท่านสู่เมืองทาชส์

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (อาหารพื้นเมือง)

ã พักค้างคืน ณ Hotel Tascherhof หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซอร์แมท – ยอดเขากรอนาแกร็ต – แมทเธอร์ฮอร์น – ปราสาทชิลอง – เมืองเวเว่ย์ – โลซานน์

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นไปยัง เมืองเซอร์แมท เมืองเล็ก ๆ ในหุบเขาทางใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หลังจากนั้นเปลี่ยนขบวนรถไฟเพื่อ ขึ้นยอดเขากรอนาแกร็ต พิชิตความสูงด้วยการไต่ระดับกว่า 34 ยอดเขาของความสูงที่ 4,000 เมตร สนุกสนานกับลานหิมะกว้างที่จะให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงาม และ บรรยากาศของ “ยอดเขาแมท เธอร์ฮอร์น” ที่อยู่ตรงข้าม ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนขอ แปลกตาจนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่น Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ บนยอดเขาที่มีความสูง 3,820 เมตร หรือประมาณ 12,600 ฟุต

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสู่ เมืองทาสช์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะนำท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย รถโค้ชผ่าน เมืองเวเวย์ เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชลปปลิ้น ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต ผ่านพื้นที่ปลูกองุ่นพันธุ์ ลาโว อันเลื่องชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสฯ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท รงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช๊อปปิ้งปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป แวะให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก”

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ã พักค้างคืน ณ Novotel Bussigny หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เจนีวา – นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco จากนั้นนำคณะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นำคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง…พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้…ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

ã พักค้างคืน ณ City Oberland หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ยอดเขาทิตลิส – แองเกิลเบิร์ก

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน ไม้ที่เก่าแก่มีอายุ หลายร้อยปี นําท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง นาฬิกาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้น หรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นต้น

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แองเกิลเบิร์ก เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,024 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมากนำชมภายใน ถ้ำน้ำแข็งพันปี สนุกสนานกับการเล่นหิมะและอิสระถ่ายรูปของทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้าได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองแองเกิลเบิร์ก

ค่ำ ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ã พักค้างคืน ณ Terrace หรือเทียบเท่า

วันที่หก ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้ นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช๊อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของวิสเซอร์แลนด์ ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค

18.30 น. Q ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน QR 096 (18.30 – 01.15 น.) / QR 834 (02.10 – 12.40 น.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม