เมืองSalzburg ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นSalzburg  ความหมายของ Salzburg  คือ “ปราสาทเกลือ”

เนื่องจากบริเวณนี้มีเกลืออยู่มากมาย บาทหลวง Ropert ได้เข้ามาตั้งอารามที่เมืองนี้ และได้ทำเหมืองเกลือเป็นครั้งแรก ได้สืบทอดเรื่อยมาจนขนานนามว่า “ปราสาทเกลือ” เกลือทำให้ผู้นำทางศาสนาร่ำรวย และสร้างฐานอำนาจขึ้นมาได้ และเมืองนี้ได้กลายเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางศาสนา ต่อมาเมืองSalzburgพ่ายแพ้ต่อการรุกรานของนโปเลียน และถูกยกให้เป็นออสเตรียมาถึงจนทุกวันนี้

ทัวร์ต่างประเทศ

สถานที่ที่น่าสนใจของเมืองนี้มีมากพอสมควร เช่น มหาวิหารซึ่งสร้างเมื่อ ค.ศ.1628 วังที่ประทับของอาร์คบิ-ชอป ปราสาทบนเชิงเขา (มีรถสายพานนำขึ้นไปสู่ปราสาทได้ด้วย) โบสถ์ บ้านเกิดของโมสาร์ท พิพิธภัณฑ์ ศาลาว่าการเมือง เป็นต้น